Nasi partnerzy

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO. W związku z tym, chcemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez spółkę Nadzieja-Lab s.c. Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

Informujemy, że:

Administratorem Państwa Danych osobowych jest Nadzieja-Lab s.c. G. Tomaszewski, A. Perzyńska z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Wilcza 28/3, 00–544 Warszawa, identyfikującym się numerem NIP: 526-25-74-609 oraz numerem REGON: 017382630.

 1. Administrator, przetwarza Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umów bądź realizowania dla Państwa usług.
 2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe takie jak:
  1. imię (imiona) i nazwisko, adresy e-mail, adres do kontaktu, numery telefonów,
  2. nazwa firmy, NIP, REGON, KRS, adres siedziby, numery kont bankowych
  3. inne dane dobrowolnie przekazane przez Państwa w celu wykonania badań laboratoryjnych
  4. wyniki badań laboratoryjnych
  5. skierowania lekarskie
 3. W przypadku małoletnich pacjentów dane osobowe dziecka podaje Rodzic lub Opiekun Prawny
 4. Administrator przetwarza Państwa Dane osobowe w celach:
  1. realizacji łączącej nas umowy
  2. świadczenia na rzecz Państwa usług
  3. przygotowania i przedstawienia oferty handlowej
  4. dostarczenia Państwu wyników badań
  5. przeprowadzenia dla Państwa badań laboratoryjnych
  6. realizacji obowiązków Nadzieja-Lab przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
 5. Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe następującym osobom trzecim wyłącznie do celów wskazanych w ninijszym dokumencie.
  1. Podmiotom z którymi administartor ma podpisaną umowę o przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji łączących umów koniecznych do realizacji obowiązków Administratora, ochrony praw Administartora wynikających z przepisów prawa w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności Administrator może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie oraz firmy z którymi współpracujemy świadcząc dla Państwa usługi medyczne. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Administratorem umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z przepisami prawa
  2. organom władzy, organom nadzorującym i innym osobom trzecim w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem
  3. organom podatkowym
 6. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do zawarcia umów i/lub rozpoczęcia świadczenia usług.
 7. Posiadają Państwo prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych osobowych.
 8. Pani/Pana Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 9. Państwa Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora i/ lub jego podwykonawców przetwarzających dane osobowe, przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 10. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Państwa Danych osobowych, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Administratora, pod adresem e-mail iodo@nadzieja.com.pl,
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do możliwości okresowej aktualizacji ninijszej informacji w momęcie zmiany prawa bądź polityki ochrony danych osobowych Administratora. W wypadku dokonania jakichkolwiek zmian powyższej informacji Administrator będzie Państwa informować.

Nowości

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut vel ultrices lectus. In dignissim maximus nisl, nec vehicula augue porttitor sed. Morbi finibus dapibus ante, sed pharetra eros imperdiet sit amet.

Pracujące niedziele

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut vel ultrices lectus. In dignissim maximus nisl, nec vehicula augue porttitor sed. Morbi finibus dapibus ante, sed pharetra eros imperdiet sit amet.

11 i 25 marca 2018
8 i 22 kwietnia 2018

w godz. 9:00-12:00

Ceny jak w dni powszednie

Pobrania - dzieci

Wykonujemy pobrania u dzieci
ze spektrum autyzmu

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
sobota
8:00 - 12:00

Pobrania - dorośli

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut vel ultrices lectus. In dignissim maximus nisl, nec vehicula augue porttitor sed. Morbi finibus dapibus ante, sed pharetra eros imperdiet sit amet.

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
sobota
8:00 - 12:00